ZNACZENIE PODZIAŁU WYDATKÓW

Wydatki inwestycyjne są lo wydatki na przyrost ma­jątku, na zwiększenie środków trwałych przedsiębiorstw, na bu­dowę nowych przedsiębiorstw, a także na inwestycje w działach nieprodukcyjnych. Wydatki bieżące są to wydatki na pro­wadzenie, utrzymanie i eksploatację istniejących urządzeń. Bardzo istotne znaczenie ma podział wydatków budżetowych na odpłatne i nieodpłatne lub — inaczej mówiąc — związane z wzajemnym świadczeniem lub jednostronne, nie zwią­zane z żadnym świadczeniem na rzecz państwa ze strony adre­sata wydatku budżetowego. Podział ten ma charakter prawny, chodzi bowiem o wzajemność świadczeń w sensie prawnym, a nie o  ogólną celowość i korzyść społeczną wynikającą z wykorzysta­nia nieodpłatnego wydatku przez adresata tego wydatku. Nie jest więc wydatkiem odpłatnym w tym rozumieniu np. stypen­dium ułatwiające studentowi dobrą naukę i zdobycie wykształ­cenia społecznie użytecznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)