ZASADA ZUPEŁNOŚCI

Współcześnie w państwach socjalistycznych ujęcie to uzupełnia się dalszym postulatem, zgodnie z którym gospodarka finanso­wa jednostek państwowych, które nie są włączone pełnymi kwo­tami dochodów i wydatków do budżetu, powinna być przynaj­mniej powiązana z budżetem drogą różnych rodzajów wpłat i wypłat; powiązania takie mogą polegać np. na wpłaca­niu do budżetu części zysku lub przekazywaniu z budżetu do­tacji. Zasada zupełności w klasycznym ujęciu była oparta na prze­słankach zarówno politycznych (kontrola i decyzja parlamentu w stosunku do całości dochodów i wydatków państwa), jak i eko­nomicznych (równowaga w całości gospodarki budżetowej). Jed­nostki organizacyjne, które realizują zasadę zupełności w tym ujęciu tzn. te, których dochody i wydatki są w pełnych kwo­tach włączone do budżetu — nazywamy jednostkami bud­żetowymi (są to m.in. organy administracji państwowej, wy­miaru sprawiedliwości, szpitale, szkoły).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)