ZASADA FUNDUSZOWANIA

Zasada funduszowania uniemożliwia przerzucanie środków między zadaniami, „usztywnia” gospodarkę budżetową, krępuje podejmowanie operatywnych decyzji. Natomiast zasada jedności  umożliwia ustalenie wydatków zgodnie z aktualnymi potrzeba­mi, czyni decyzje budżetowe bardziej elastycznymi i nieskrę­powanymi, dając organom planującym i uchwalającym budżet swobodę ustalania priorytetów oraz hierarchii potrzeb w za­kresie wydatków odpowiednio do zadań planu społeczno-gospo- darczego.Zasada zupełności oznacza postulat włączenia do bud­żetu w pełnych kwotach wszystkich dochodów i wydatków o cha­rakterze budżetowym. Jest to klasyczne ujęcie omawianej zasady.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)