Z CZĘŚCI NADWYŻKI

Fundusz ten powstaje z części nadwyżki z roku ubiegłego po­mniejszonej o nie wykorzystane dotacje celowe, które ulegają zwrotowi. Środki funduszu zasobowego mogą być wykorzysty­wane na pokrycie niedoborów (w roku, w którym w budżecie te­renowym nie ma nadwyżki), na udzielanie zwrotnych zasiłków kasowych budżetom niższego szczebla oraz na finansowanie nie­doborów środków obrotowych przedsiębiorstw terenowych.Czynności związane z wykonywaniem budżetu są ewidencjo­nowane w rachunkowości budżetowej, która staje się podstawą sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu. Ogólne sprawo­zdanie z wykonania budżetu państwa Minister Finansów przed­stawia Radzie Ministrów, a ta — Sejmowi w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego po okresie budżetowym. Sprawo­zdanie to zawiera:liczbowe zestawienie dochodów i wydatków budżetowych w szczegółowości i układzie ustawy budżetowej;sprawozdanie opisowe zawierające omówienie sytuacji fi­nansowej i wyników ekonomiczno-finansowych osiągniętych w okresie budżetowym oraz omówienie zmian w budżecie (przeniesień, kredytów dodatkowych itp.).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)