WYKONYWANIE ZADAŃ

Przeniesienie nie może hamować wykonania zadań objętych kredytem, który ulega zmniejszeniu, ani powodować zbędnych wydatków w ramach kredytu, który ulega zwiększeniu. Zgodnie z polskim prawem budżetowym (z 1970 r). obowiązują ponadto dwa dalsze ograniczenia:przeniesienia nie mogą zwiększać ogólnej sumy funduszu płac (są tu przewidziane pewne wyjątki);wnioski o dokonanie przeniesień są ograniczone w czasie (do 30 listopada). Kompetencje w zakresie przenoszenia kredytów są uregulo­wane prawem. Uprawnienia organów państwowych do dokony­wania przeniesień zależą od szczebla klasyfikacji budżetowej, na jakim ma być dokonane przeniesienie. Zgodnie z tym, w bud­żecie centralnym przeniesień między częściami i działami doko­nuje Minister Finansów, a między rozdziałami, tytułami i pa­ragrafami ministrowie resortowi (którzy mogą przekazać swo­je uprawnienia jednostkom podległym). W budżetach terenowych przeniesień kredytów między częściami i działami dokonują ra­dy narodowe, a w pozostałych wypadkach — wojewodowie, pre­zydenci i naczelnicy (którzy mogą upoważnić do tego podległe im wydziały lub jednostki budżetowe).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)