WYDATKI NADZWYCZAJNE

Do wydatków nadzwy­czajnych należą takie pozycje, które są pokrywane z dochodów nadzwyczajnych (pożyczek, sprzedaży majątku państwowego itp.), a do wydatków zwyczajnych — pozycje pozostałe. Wydatki funk­cjonalne są to wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadań państwa, natomiast wydatki administracyjno-gospodarcze obej­mują wydatki obsługi.Wszystkie wymienione rodzaje wydatków budżetowych służą realizacji polityki finansowej, a w szczególności polityki bud­żetowej państwa. Stanowią one instrument wtórnego podziału dochodu narodowego między konsumpcję a akumulację, między konsumpcję indywidualną a zbiorową, między poszczególne regio­ny kraju, branże i przedsiębiorstwa. W każdym wypadku jed­nak istnieje nadrzędna zasada, która rządzi wydatkami budże­towymi państwa socjalistycznego. Jest nią efektywność wydatkowania środków pieniężnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)