TYPOWY PRZYKŁAD ODSTĘPSTW

Typowym przykładem odstępstw od omawianej zasady jest stosowanie podziału na bu­dżet bieżący (zwyczajny) i majątkowy (nadzwyczajny), wprowa­dzonego po raz pierwszy w prawie belgijskim w XIX w., lub spo­tykany niekiedy w państwach kapitalistycznych podział na budżet podstawowy i dodatkowy. Formę odstępstwa od zasady jedności stanowi także tworzenie funduszów celowych obejmujących różne rodzaje dochodow i wydatków o charakterze budżetowym; mamy u o czynienia z odejściem od zasady jedności, bowiem istotą tunduszu jest powiązanie określonego źródła dochodów z danym typem wydatków, przy czym dochody z tego źródła mogą być przeznaczone wyłącznie na ustalone zadania. W ujęciu merytorycznym zasada jedności budżetu ozna­cza postulat przeznaczania całości dochodów na pokrycie całości wydatków budżetowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)