REDYSTRYBUCYJNY CHARAKTER

Redystrybucyjny charakter większości wydat­ków budżetowych prowadzi do zerwania związków między do­chodami a wydatkami, co uniemożliwia uruchomienie mechaniz­mu automatycznie hamującego rozrzutność i niegospodarność w wydatkowaniu środków budżetowych.Dlatego też poszukiwanie sposobów mierzenia efektywności wy-, datków budżetowych i tworzenia warunków do jej osiągania jest zadaniem bardzo ważnym, a zarazem trudnym. Nie byłoby bo­wiem słuszne — jak to niekiedy proponuje się w literaturze — zastosowanie wyłącznie ekonomicznych kryteriów oceny tej efek­tywności, tak jak to ma miejsce w przedsiębiorstwach produk­cyjnych. Rachunek opłacalności, rachunek ściśle ekonomiczny, nie byłby tu właściwym narzędziem. Jest przecież rzeczą oczy­wistą, że wydatki np. na oświatę lub na obronę narodową nie mogą przynieść korzyści wymiernych, i to wymiernych w pie­niądzu, a ponadto wymiernych w określonym wycinku czasowym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)