POWIĄZANIE DOCHODÓW

Powiązanie dochodów z wydatkami w postaci funduszu prowadzi do rozdrobnienia gospodarki budżetowej, zaciemnia jej obraz, a przede wszystkim powoduje niepełne wykorzystanie środ­ków oraz uniemożliwia elastyczne, zależne od corocznych potrzeb, dysponowanie zasobami gospodarki budżetowej przez rząd i par­lament. Jest przy tym rzeczą interesującą, iż najważniejsze zada­nia i cele państwa są jednak finansowane nie w trybie fundu­szowym, lecz z ogólnych zasobów budżetowych (np. zasadnicze zadania z zakresu ochrony zdrowia, oświaty, obrony narodowej). Fundusze zatem powinny być tworzone wyjątkowo, w szcze­gólnie uzasadnionych wypadkach i mieć charakter uzupełniający, pomocniczy (np. narodowy fundusz ochrony zdrowia). Uzasadnie­niem tworzenia funduszu może być fakt mobilizowania inicjaty­wy społecznej dla realizacji określonego celu oraz możliwość uzyskania na ten cel nowych, dodatkowych świadczeń pienięż­nych. Jest to zatem argument fiskalny, oparty na przesłankach psychologicznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)