POTRZEBA EDUKACJI

Potrzeba mechanizmów prawnych i ukształtowania norm obyczajo­wych przeciwdziałających natarczywości seksualnej i molestowaniu seksualnemu, także w miejscu pracy i nauki. Potrzeba edukacji ukierunkowanej na zmianę postaw społe­czeństwa wobec przemocy. W tym celu należy zaspokoić: potrzebę zmiany szkodliwych stereotypów i uprzedzeń dotyczących kobiet, potrzebę uświadomienia dzieciom i młodzieży zakresu ich praw ra­dzenia sobie w sytuacjach zagrożenia lub użycia przemocy, potrzebę informacji i edukacji (przez środki masowego przekazu) ukierunko­wanej na podniesienie społecznego statusu kobiet oraz potrzebę kom­pleksowych badań na temat przemocy wobec kobiet i potrzebę in­formacyjną, jaką stanowi uwzględnianie w statystykach przestępczo­ści podziału wg płci.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)