POLSKIE PRAWO BUDŻETOWE

Polskie prawo budżetowe z 1970 r. przewiduje możliwość wpro­wadzenia przez Radę Ministrów innych rodzajów organizacji gos­podarki budżetowej (art. 7, ust. 2). Mogą tu wchodzić w grę np. formy mieszane, łączące zasady funkcjonowania jednostek budże­towych i przedsiębiorstw. Jako przykład można podać zasady gos­podarki finansowej szkół wyższych, obowiązujące od dnia 1 paź­dziernika 1974 r., w myśl których działalność naukowo-badawcza tych szkół jest finansowana z ich własnych dochodów, uzyska­nych w związku z wykonaniem określonych badań na rzecz jed­nostek gospodarki uspołecznionej. Natomiast w ramach gospo­darki budżetowej są finansowane potrzeby w zakresie działalności dydaktycznej (płace i in.) oraz socjalnej (stypendia, stołówki itp.). W ten sposób szkoły wyższe stały się częściowo przedsiębiorstwa­mi, a częściowo — jednostkami budżetowymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)