ODPŁATNE I NIEODPŁATNE

Podział wydatków budżetowych na odpłatne i nieodpłatne jest zbliżony do podziału na wydatki nabywcze i redystrybucyjne. Wydatki nabywcze są to wydatki, za pomocą których pań­stwo nabywa rzeczy i usługi materialne, czyli rzeczowe składniki dochodu narodowego. Natomiast z wydatkami redystrybu­cyjnymi mamy do czynienia wówczas, gdy następuje jedynie przekazanie siły nabywczej (sumy środków pieniężnych) innym podmiotom. Do grupy wydatków redystrybucyjnych należą prze­de wszystkim płace, dotacje, emerytury, stypendia itp. Ten po­dział jest podziałem dokonywanym z ekonomicznego punktu wi­dzenia i jest użyteczny dla prowadzenia ekonomicznej analizy wydatków budżetowych. Nie pokrywa się on jednak z prawnym podziałem na wydatki odpłatne i nieodpłatne; część wydatków odpłatnych ma charakter nabywczy (np. wydatki z tytułu do­staw), a część — redystrybucyjny (np. płace).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)