KREDYT BUDŻETOWY

Kredyt budżetowy nie zawiera w swojej istocie obowiązku do­konania wydatku w pełnej, zaplanowanej wysokości. Tu trzeba się raczej odwołać do zasady gospodarności i celowości wydatko­wania środków budżetowych, które powinny rządzić wydatkami budżetowymi. Jeżeli zatem kredyt budżetowy nie zostanie w peł­ni wykorzystany, przy równoczesnym pełnym zabezpieczeniu po­trzeb od strony rzeczowej i zrealizowaniu celu, na jaki był on przeznaczony, to nie wystąpią żadne skutki prawne. Nie ma bo­wiem obowiązku wykorzystania kredytu w całości, jeżeli nie znaj­duje to uzasadnienia rzeczowego.Zasada opracowywania projektu budżetu państwa przez organy administracji państwowej jest zasadą pow­szechną. Projekt budżetu opracowują przede wszystkim organy finansowe przy udziale (mniej lub bardziej sformalizowanym, co zależy od stanu prawnego) innych organów administracji pań­stwowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)