KAŻDY RODZAJ WYDATKÓW

Każdy rodzaj wydatków odpłatnych i nieodpłatnych jest szcze­gółowo regulowany prawem (prawo uposażeniowe, prawo odszko­dowawcze, prawo emerytalne, prawo stypendialne, prawo regulu­jące udzielanie dotacji itd.). Liczne z tych dziedzin prawa łączą się bardzo ściśle z innymi gałęziami prawa, np. prawo uposaże­niowe z prawem pracy, odszkodowawcze — z administracyj­nym itd. Niekiedy nawet są wypowiadane poglądy, iż te działy prawa w ogóle nie należą do prawa finansowego, lecz do innych gałęzi prawa (pracy, cywilnego, administracyjnego). Są to istot­nie działy znajdujące się na granicy różnych gałęzi prawa, w któ­rych splatają się elementy charakterystyczne dla prawa finan­sowego (np. regulowanie i kontrola wielkości funduszu płac) z elementami swoistymi prawa pracy (np. wynagrodzenie jako istotny element stosunku pracy), prawa cywilnego (np. umowa dostawę towarów dla państwa).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)