KARY PORZĄDKOWE

Do kar porządkowych stosowanych za naruszenie dyscypliny budżetowej należą: upomnienie, nagana i kara pieniężna. Kara pieniężna nie może być niższa niż 100 zł i wyższa niż 5 000 zł.Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej nie sto­suje się w wypadkach, gdy naruszenie to nastąpiło w celu zapo­bieżenia powstaniu szkody interesu publicznego lub dla jej usu­nięcia, gdy przekroczenie sumy przewidzianej w planie finanso­wym wynosi nie więcej niż 1 000 zł, gdy zaciągnięcie zobowią­zania, nie znajdującego pokrycia w planie finansowym, nie prze­kracza 1 000 zł, oraz gdy kwota nieprawidłowego uszczuplenia dochodów nie przekracza 500 zł. Wreszcie, nie stosuje się odpo­wiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej w zakresie na­leżności, do których mają zastosowanie przepisy o zobowiązaniach podatkowych .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)