DWIE OKOLICZNOŚCI

Po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm Mi­nister Finansów — lub z jego upoważnienia ministrowie resor­towi ustalają szczegółowy podział dochodów i wydatków bud­żetu centralnego według pełnej klasyfikacji budżetowej. W bud­żetach terenowych uprawnienia te należą do wojewodów, pre­zydentów i naczelników, którzy mogą przekazać je wydziałom finansowym. Rozwiązanie takie godzi postulat czytelności bud­żetu, tj. ograniczenia jego szczegółowości w toku uchwalania, z potrzebami wykonawstwa, gdzie pełna szczegółowość jest po­trzebna.W ramach budżetu państwa lub budżetu terenowego musi na­stąpić podział na plany finansowe dochodów i wydatków poszcze­gólnych jednostek budżetowych. Dopiero wówczas będą mogły być podejmowane przez te jednostki konkretne czynności wyko­nawcze.Biorąc pod uwagę te dwie okoliczności, należało wprowadzić etap pośredni między uchwalaniem a wykonywaniem, polegają­cy na ustaleniu konkretnych i szczegółowych podstaw planistycz­nych. Są nimi szczegółowe budżety (zwane niekiedy „układami wykonawczymi”) oraz plany dochodów i wy­datków jednostek budżetowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)