CHARAKTER WYDATKÓW

Wydatki o charakterze odpłatnym można wewnętrznie podzie­lić na trzy grupy: 1) wydatki związane z wynagrodzeniami pra­cowników świadczących pracę na rzecz państwa, 2) wydatki z ty­tułu dostaw, robót i usług, 3) wydatki odszkodowawcze za wy­właszczone nieruchomości, zakwaterowanie wojska itp.Wydatki o charakterze nieodpłatnym dzielimy na dwie grupy: a) wydatki na rzecz osób fizycznych (stypendia, emerytury, renty, zasiłki, wypłaty z tytułu pomocy społecznej), b) wydatki na rzecz podmiotów nie będących osobami fizycznymi, noszące ogólną na­zwę dotacji.Z kolei dotacje można klasyfikować zależnie od rodzaju podmiotu otrzymującego dotację; podział ten obejmuje:dotacje na rzecz innych typów budżetów, np. dotacje z bud­żetu centralnego na rzecz budżetów terenowych (jest to wydatek w ramach systemu budżetowego);dotacje na rzecz zjednoczeń i przedsiębiorstw państwowych (jest to wydatek w ramach systemu finansowego państwa);dotacje na rzecz organizacji spółdzielczych (jest to wydatek przenoszący środki pieniężne poza system finansowy państwa, ale nie wykraczający poza układ uspołeczniony); dotacje dla organizacji społecznych (podobnie jak w pkt. .3 środki pieniężne przekraczają tu granice systemu finansowego państwa, ale utrzymują się w sferze działalności społecznej).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)