Kategoria: Świat finansów

TYPOWY PRZYKŁAD ODSTĘPSTW

Typowym przykładem odstępstw od omawianej zasady jest stosowanie podziału na bu­dżet bieżący (zwyczajny) i majątkowy (nadzwyczajny), wprowa­dzonego po raz pierwszy w prawie belgijskim w XIX w., lub spo­tykany niekiedy w

SPRZECZNE Z ZASADĄ

Sprzeczne z tą zasadą byłoby więc prze­znaczanie z góry określonych rodzajów dochodów na określone rodzaje wydatków, czyli tworzenie funduszów celowych Graficznie funkcjonowanie budżetu opartego na zasadzie jedno­ści materialnej oraz budżetu

ZASADA FUNDUSZOWANIA

Zasada funduszowania uniemożliwia przerzucanie środków między zadaniami, „usztywnia” gospodarkę budżetową, krępuje podejmowanie operatywnych decyzji. Natomiast zasada jedności  umożliwia ustalenie wydatków zgodnie z aktualnymi potrzeba­mi, czyni decyzje budżetowe bardziej elastycznymi i

ZASADA ZUPEŁNOŚCI

Współcześnie w państwach socjalistycznych ujęcie to uzupełnia się dalszym postulatem, zgodnie z którym gospodarka finanso­wa jednostek państwowych, które nie są włączone pełnymi kwo­tami dochodów i wydatków do budżetu, powinna być

DRUGI CZŁON ZASADY

Drugi człon zasady zu­pełności, określający konieczność istnienia powiązań z budżetem, wynika z nadrzędnej, ustawowej rangi prawnej budżetu i ma na celu umacnianie wpływu gospodarki budżetowej na działal­ność finansową przedsiębiorstw, banków

POKRYCIE DEFICYTU

Pożyczka na po­krycie deficytu budżetowego (np. pożyczka od ludności) może być środkiem zaradczym tylko jednorazowym, wyjątkowym, je­żeli nie chce się doprowadzić do coraz większych deficytów i co­raz większego zadłużenia państwa.

PAŃSTWACH SOCJALISTYCZNYCH

W państwach socjalistycznych równowaga budżetowa zachowuje również swoje znaczenie, chociaż istotniejsza od niej staje się równowaga całości gospodarki finansowej (tzn. równowaga w bi­lansie finansowym państwa). W pewnym zakresie bowiem defi­cyty

ZASADA SZCZEGÓŁOWOŚCI

Zasada szczegółowości zawiera postulat ujmowania dochodów i wydatków budżetowych z podziałem na grupy ro­dzajowe według ustalonej klasyfikacji. Budżet bez klasyfikacji, zawierający jedną kwotę dochodów i jedną kwotę wydatków, nie tylko

WŚRÓD INNYCH ZASAD

Kwestia ta zatem musi być rozpatrywana łącznie z przejrzystością i czytelnością budżetu. Pewien stopień szczegółowości budżetu jest jednak postulatem, którego nie da się podważyć (bliżej to zagadnienie jest rozpatry­wane w

W OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE

W obowiązującym w Polsce prawie budżetowym (cyt. ustawa o          prawie budżetowym z 1970 r). omówione tu zasady budżetowe znalazły niejednakowy wyraz. Zasada formalnej jedności budżetu jest respektowana dzięki istnieniu zbiorczego budżetu

W OSTATNICH LATACH

W art. 4 prawa budżetowego jest mowa o nadwyżkach oraz niedoborach, a za­tem — jak można sądzić — dopuszcza się występowanie obu tych zjawisk. Zasada szczegółowości jest bardzo wyraźnie sformuło­wana

PRÓBY DOSTOSOWANIA

Próby dostosowania za­sad tradycyjnych do warunków socjalistycznych są bardzo po­żyteczne, oczywiście do czasu sformułowania przez naukę finan­sów nowych zasad budżetowych, w pełni odpowiadających ist­niejącym warunkom.Struktura organizacyjna budżetu w Polsce Ludowej