Kategoria: Badanie potrzeb społecznych

Wychowanie do życia w rodzinie Kraków

Już od szkoły podstawowej możemy znaleźć przedmiot, który nazywa się wychowanie do życia w rodzinie. Część rodziców nie potrafi zrozumieć idei tego przedmiotu i uważa, że jest on całkowicie niepotrzebny

Wózki spacerowe dla dzieci

Jakie wózki spacerowe dla dzieci są najlepsze? Kiedy zmienić gondolę na wózek spacerowy? Takie pytanie nurtują wiele rodziców. Po pierwsze nie spieszmy się z tym krokiem. Oczywiście dziecko ma już dość

Kursy językowe dla firm Warszawa

Od kilku lat Polska należy do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki strefie wolnego rynku w naszym kraju pojawia się coraz więcej międzynarodowych przedsiębiorstw. Przywożą ze sobą nie tylko pieniądze, ale

POTRZEBA EDUKACJI

Potrzeba mechanizmów prawnych i ukształtowania norm obyczajo­wych przeciwdziałających natarczywości seksualnej i molestowaniu seksualnemu, także w miejscu pracy i nauki. Potrzeba edukacji ukierunkowanej na zmianę postaw społe­czeństwa wobec przemocy. W tym celu

SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA

Potrzeba stworzenia systemu przeciwdziałania przemocy wo­bec kobiet i pomocy ofiarom. Wiążą się z tym następujące potrzeby szczegółowe: potrzeba powszechnego poradnictwa prawnego, ro­dzinnego i zdrowotnego; potrzeba sieci telefonów zaufania i kryzy­sowych

SZERSZY ASPEKT ZJAWISKA

Wszystkie sformułowane powyżej potrzeby (w raporcie o sytu­acji kobiet przedstawione jako postulaty) wynikają ze społecznej dysfunkcji, jaką jest maltretowanie kobiet. Ich szczegółowość, suge­rowanie potrzebnych rozwiązań, powszechna dezaprobata społeczna liczących się

PRZYMUS BEZPOŚREDNI

Tak zwany przymus bezpo­średni stosowany przez policję jest formą przemocy akceptowaną przez prawo i nie budzącą sprzeciwu ludzi uczciwych. Przemoc sta­nowi jedną z form życia społecznego, która pozwala na to,

GENERALNA PODSTAWA

Generalną podstawę ideologiczną uzyskuje przemoc w spo­łecznym darwinizmie, akceptującym ewolucję i rozwój drogą zwy­ciężania słabszych przez silniejszych. Trudno też o zapobieganie prze­mocy w życiu społecznym i prywatnym, gdy na przykład

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Działania sprzyjające zdrowiu kobiet są nakierowane jedynie na okres macierzyństwa, a obserwuje się niedostatek opieki nad kobie­tami młodszymi i po menopauzie: brakuje specjalistycznych gabine­tów ginekologii dziecięcej, niedostateczna jest profilaktyka zaburzeń

SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA

Na skutki zanieczy­szczenia powietrza, wody i żywności metalami ciężkimi i innymi substancjami szkodliwymi szczególnie narażone są dzieci i kobiety ciężarne”. W województwach o wysokiej koncentracji przemysłu i     ludności (katowickie, wałbrzyskie,

W EDUKACJI I OŚWIACIE

Analiza treści podręczników nauczania początkowego wykazu­je, że postaci chłopców i dziewcząt są przez piszących te podręczniki opatrywane tradycyjnymi atrybutami, jakie przypisuje się społecz­nym rolom męskim i kobiecym; chłopcy zajmują się

ZRÓŻNICOWANIE TREŚCI

Podobne zróżnicowa­nia treści dotyczą planów bohaterów czytanek o przyszłości zawo­dowej i rodzinnej. Sylwetki osób dorosłych, rodziców są budowane według tej samej reguły. Takie przedstawianie kobiet jest sprzeczne z podpisaną przez