CAŁOŚĆ WYKONANIA BUDŻETU

Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi uwagi do rocz­nego sprawozdania z wykonania budżetu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla rządu. Sejm podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia rządowi absoluto­rium.Sprawozdania z wykonania budżetów województw są przedkła­dane radom narodowym przez wojewodów (prezydentów) w ter­minie do dnia 15 kwietnia roku następnego po okresie budże­towym. Rozpatrzenie tych sprawozdań następuje do dnia 30 kwietnia. Analogiczne terminy dla budżetów niższych szczebli ustalają wojewodowie (prezydenci).Całość wykonania budżetu podlega kontroli Sejmu, a budżetów terenowych — kontroli rad narodowych. Kontrola ta jest reali­zowana głównie w toku badania sprawozdań z wykonania bud­żetu. Stałą kontrolę wykonywania budżetu prowadzi .Najwyższa Izba Kontroli.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących zachowań i postępowania dzieci. Mam nadzieję, że artykuły jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)