Regulamin

KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO SUCCESSWAY.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: successway.pl jest Anna Wawrzyniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: SUCCESS WAY Anna Wawrzyniak z siedzibą w Tułowicach, adres: ul. Sportowa 17, 49-130 Tułowice, posiadająca NIP: 9910295304, REGON: 161601683, zwana w dalszej części „Administratorem” lub zamiennie „SUCCESS WAY”.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Successway.pl i dokonywania przez SUCCESS WAY za pośrednictwem serwisu internetowego sprzedaży Towarów i Usług Kupującym.
 3. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z treścią i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 4. Użytkownicy w ramach korzystania z serwisu zobowiązują się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz postanowień niniejszego Regulaminu,. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste osób trzecich.

II. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 

 1. Korzystanie ze serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny;
  2. zainstalowania na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet i obsługującej pliki cookies takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. W przypadku niespełniania parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą działać nieprawidłowo.

 

III. SZKOLENIA – ZASADY

 1. SUCCESS WAY nie wyraża zgody na nagrywanie, reprodukcję, utrwalanie lub rozpowszechnianie szkoleń i sesji coachingowych SUCCESS WAY w każdej formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i podlegają ochronie prawnej.
 2. Materiały szkoleniowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Prawo do produkcji, reprodukcji oraz prawo do korzystania na innych polach eksploatacji z jakichkolwiek materiałów związanych z prowadzonymi szkoleniami i coachingami posiada wyłącznie i niepodzielnie SUCCESS WAY.
 4. Uczestnicy szkoleń i coachingów wyrażają zgodę na utrwalanie przez SUCCESWAY ich wizerunku lub głosu oraz użycia imienia i nazwiska w celu publikacji zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów na stronie internetowej successway.pl, na profilu facebook prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/successwayannawawrzyniak/ oraz w innych celach marketingowych.
 5. SUCCESS WAY nie gwarantuje uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 6. SUCCESS WAY nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieuprawnione posługiwanie się lub wykorzystanie przez nieupoważnione osoby jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 7. W szkoleniach i sesjach coachingowych SUCCESS WAY mogą brać udział osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby które ukończyły lat 13, lecz nie ukończyły 18 roku życia, mogą wziąć udział w szkoleniach lub coachingach wyłącznie za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, tj. swoich rodziców lub opiekunów.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia towaru lub usługi odbywają się za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem internetowym: www.successway.pl
 2. Możliwe jest zgłoszenie się na szkolenie/coaching za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie.
 3. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę successway.pl następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 4. Wybór przez klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest spełnienie przez klienta następujących warunków:
  1. podanie imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska/firmy przedsiębiorcy, siedziby, numeru NIP, a także danych osoby składającej w jego imieniu Zamówienie), adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju), numeru telefonu, adresu e-mail,
  2. akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”,
  3. wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”,
  4. dokonanie wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  z SUCCESS WAY umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 8. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 9. SUCCESS WAY zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 10. Płatność za Towary lub Usługi może być dokonana w następujących formach:
  1. przelewu na rachunek bankowy SUCCESS WAY prowadzony przez Bank ING pod numerem 63105015751000009112329058
  2. za pomocą bankowości internetowej – rozliczenie transakcji w systemie PayPal.

V. WYSYŁKA TOWARÓW

 1. SUCCESS WAY realizuje wysyłkę Towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia Towaru następuje z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym SUCCESS WAY, wskazanym w ust. 10.
 3. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w sklepie. O przewidywany terminie realizacji zamówienia klient jest informowany w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem przyjęcia zmówienia.
 4. SUCCESS WAY zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówień. O zmianie Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 5. SUCCESS WAY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia zamówienia w terminie 2 miesięcy od daty złożenia zamówienia.
 6. SUCCESS WAY realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.
 7. SUCCESS WAY nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 8. SUCCESS WAY wystawia za zakupiony towar fakturę, które są dołączane do przesyłki z towarem. Dokonując zakupu w sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.

 
VI. UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, lub w przypadku nabycia Usługi – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować SUCCESS WAY: adres: ul. Sportowa 17, 49-130 Tułowice, e-mail: wawrzyniak@successway.pl, o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą lub drogą elektroniczną. Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. SUCCESS WAY niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jednakże jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SUCCESS WAY, to nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. SUCCESS WAY dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli SUCCESS WAY nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz SUCCESS WAY lub przekazać ją osobie upoważnionej przez SUCCESS WAY do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że SUCCESS WAY zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 7. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, SUCCESS WAY jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to zapłaci SUCCESS WAY kwotę proporcjonalną do zakresu usług spełnionych do chwili, w której poinformował SUCCESS WAY odstąpieniu od umowy.
 10. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usług, że po wykonaniu całej usługi przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

VII. REKLAMACJE

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących sposobu wykonania usługi sposobu wykonania usługi, Użytkownik ma on prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: wawrzyniak@successway.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
 4. SUCCESS WAY zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia. W tym terminie do użytkownika zostanie wysłany e-mail zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 5. Jeżeli pomimo złożenia reklamacji na usługi SUCCESS WAY nie zostanie ona uwzględniona, a reklamacja dotyczy wynagrodzenia za usługi SUCCESS WAY lub innych roszczeń i praw majątkowych, Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub za pomocą sądów polubownych, składając na odpowiednim formularzu wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Konsument może również zwrócić się o pomoc do właściwego terenowo miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Ze wskazanych sposobów rozwiązywania sporów można skorzystać dobrowolnie i nieodpłatnie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać we wskazanych instytucjach oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uokik.gov.pl.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

 

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. SUCCESS WAY w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.), zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest szkolenie lub sesja coachingowa. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość:
 2. skorzystania ze szkolenia w innym terminie,
 3. wykorzystania wpłaconych środków na inne usługi organizowane przez SUCCESS WAY,
 4. rezygnacji ze świadczenia Usługi i uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
 5. W przypadku takiej usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie SUCCESS WAY na adres e-mail anna.wawrzyniak@successway.pl nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia usługi, a także pod warunkiem, iż SUCCESS WAY będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej usługi.
 6. Jeśli Klient nie poinformuje SUCCESS WAY o swojej nieobecności na szkoleniu lub sesji coachingowej w terminie 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia usługi, opłata za udział w szkoleniu lub sesji coachingowej nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku takiej usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie SUCCESS WAY na adres e-mail wawrzyniak@successway.pl nie później niż na 14 dni przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
 8. SUCCESS WAY zastrzega sobie prawo do żądania  opuszczenia szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W zakresie, w jakim SUCCESS WAY zbiera od użytkowników dane osobowe, SUCCESS WAY pełni obowiązki administratora danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie internetowej: successway.pl.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. SUCCESSWAY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2016 r.